صفر تا صد افعال مُدال modal در زبان انگلیسی

کاربرد افعال Modal در زبان انگلیسی

افعال Modal در زبان انگلیسی

 

افعال مدال | Modal Verb جز افعال کمکی بوده که جملات زبان انگلیسی کاربرد بسیاری دارند. این افعال نشانگر توانایی ، ممکن بودن ، اجازه انجام یک فعالیت و یا لزوم و اجبار انجام کاری در جمله استفاده می شوند. امروز در آموزشگاه زبان تهران کمبریج به صفر تا صد افعال مُدال modal در زبان انگلیسی میپردازیم.

 

افعال مدال Modal در جملات انگلیسی

افعال مُدال modal در زبان انگلیسی نقش فعل کمکی را دارند و بجای فعل اصلی جمله نیز میتوان از آنها استفاده کرد. افعال مدال Modal در زبان انگلیسی عبارتند از :

Can/Could/Be able to ⇐ به معنای توانستن


May/Might ⇐ به معنای امکان داشتن یا ممکن بودن


Shall/Should ⇐ به معنای اجبار و باید


Must و Have to ⇐ به معنای باید و اجبار


Will/Would ⇐ که به عنوان یک زمان برای آینده به کار میروند

اکنون به سراغ توصیف افعال مدال همراه با مثال میرویم.

 

افعال Modal مدال ⇐ Can/Could/Be able to


شکل ساده فعل + Can/Can`t


برای درک بهتر این ساختار به مثال های زیر توجه کنید:

He can do whatever he want (او میتونه هرکاری میخواد انجام بده)

I can`t help you with that next week (من نمیتونم هفته بعد کمکت کنم)


شکل ساده فعل + subject + will/won`t + be(am/is/are/) able to


Sally is able to solve complicated math questions (شلی به حل سوالات دشوار ریاضی است)

The support team will be able to contact everybody in the group (تیم پشتیبانی قادر به تماس با همه اعضای گروه خواهد بود)

I won`t be able to see you at night (قادر نخواهم بود که تورو شب ببینم)

 

همانطور که دقت کرده اید پس از افعال مدال Modal ، فعل اصلی جمله به صورت کاملا ساده می آید و هیچگونه پسوند و یا پیشوندی ندارد.

 

گذشته فعل Can :

کاربرد افعال Modal در زبان انگلیسی
کاربرد افعال Modal در زبان انگلیسی

شکل ساده فعل + Could/Could not


گذشته فعل Can ، فعل Could است. Can/could  توانایی انجام فعالیتی را در زمان حال و یا گذشته بیان میکند. به طور مثال میگوییم زمانی که بچه بودم میتوانستم بیشتر بازی کنم. برای درک بهتر این ساختار به مثال هیا زیر توجه کنید

When I was a child I could read faster (زمانی که کودک بودم میتوانستم سریعتر بخونم)


شکل ساده فعل + Was/Were+ able to

شکل ساده فعل + Has/Have + been able to


I was able to visit him in the restaurant (من قادر بودم او را توی رستوران ملاقات کنم)

She has not been able to call to his client yet (او هنوز قادر به تماس با مشتری نشده است )

 

افعال Modal مدال May/Might

افعال مدال May/Might اغلب برای اجازه دادن و یا ممنوع کردن انجام فعالیتی در جمله به کار میروند.


شکل ساده فعل + May/May not


You may speak to your boss now (الان میتونید با رییس صحبت کنید)

You may not wear sandals at work (در محل کار نمیتونید صندل بپوشید)

May I help you Sir (جناب میتونم کمکتون کنم؟)

We may go out for dinner tonight (ممکنه امشب برای شام بیرون بریم)

 

برای پیشنهاد دادن با May/Might از ساختار زیر استفاده میکنیم:


شکل ساده فعل + May as well/Might as well


You may as well stay home. He will call you soon (بهتره خانه بمانید، او به زودی به شما تماس خواهد گرفت)

You might as well take Friday off. There is no work to be done (بهتر جمعه بریم. کاری از دستمون برنمیاد)

افعال کمکی مدال Shall/Should/Ought to


شکل ساده فعل + Shall/Should/ought to (برای توصیه و نصیحت)


You should check all documents before send them (باید همه مدارک رو پیش از ارسال چک میکردید)

You ought to teach him good words (شما باید حرفای خوب یادش میدادید)

از حالت سوالی این ساختار میتوانید برای بیان یک پیشنهاد مودبانه و یا یک پیشنهاد کمک استفاده کنید:

Shall we go for a walk (میشه بریم قدم بزنیم ؟)

Should  I call to your doctor (به دکترت زنگ بزنم ؟)

افعال Modal مدال Must/Have to/Need to

این افعال اغلب برای نشان دادن ضرورت و یا الزام انجام یک فعالیت در جملات زبان انگلیسی بکار میرود. برای درک بهتر این ساختار به مثال های زیر توجه کنید:


شکل ساده فعل + Must/Have to/Need to (زمان حال و آینده)


You must have a visa to live in other country(شما برای زندگی در کشور دیگری باید ویزا داشته باشید)

She need to drop by his room to take a book (شلی باید به اتاقش برود تا یک کتاب بردارد)


شکل ساده فعل+ Had to/Needed to (زمان گذشته)


I had to work late this week (این هفته مجبور بودم تا دیروقت کار کنم)

I needed to drink a cup of tea to stay awake (برای اینکه بیدار بمونم چند فنجان چای میخوردم)

سوالات متداول

کدام افعال modal نامیده می شوند؟

افعال مدال شامل : Can/Could/May/Might/Will/Would/Should/Must/Ought to

جایگاه افعال مدال در جمله کجاست؟

افعال مدال اغلب در جمله پس از فاعل و پیش از فعل اصلی جمله می آیند

افعال modal انگلیسی چیست ؟

این افعال نشانگر توانایی ، ممکن بودن ، اجازه انجام یک فعالیت و یا لزوم و اجبار انجام کاری در جمله استفاده می شوند.

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

  • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
  • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید