آموزش گرامر زبان انگلیسی|دستور زبان انگلیسی

گرامر انگلیسی چیست

دستور زبان یا گرامر زبان انگلیسی به معنای قرارگیری کلمات درکنار یکدیگر است به طوری که معنای مشخصی را به خواننده برساند. هرجمله از تعدادی کلمه تشکیل میشود و هریک از این کلمات نقش و کاربرد مشخصی در جمله دارند از قبیل: اسم ، فعل ، صفت ، قید و ..

نقش گرامر در زبان انگلیسی چیست؟

گرامر مجموعه ای از ساختارهای زبانی است که با استفاده از اجزای مختلف جمله یک مفهوم م معنای صحیح را به کسی که جمله را میخواند منتقل میکند به گونه ای که به راحتی قابل تشخیص باشد این جمله در چه زمانی توسط چه کسی و به چه دلیلی انجام شده یا انجام خواهد شد.

سرفصل آموزش گرامر انگلیسی سایت تهران کمبریج