گرامر myself/himself/themselves

ضمایر انعکاسی انگلیسی myself/himself/themselves

ضمایر انعکاسی زبان انگلیسی

 

ضمایر انعکاسی زبان انگلیسی یا همان گرامر myself/himself/themselves برای مکالمه و نوشتار انگلیسی کاربردی و بااهمیت هستند.  امروز در بهترین آزموشگاه زبان تهران به گرامر myself/himself/themselves ضمایر انعکاسی میپردازیم.

معنای ضمایر انعکاسی در جملات انگلیسی

ضمایر انعکاسی در جملات انگلسی به فاعل جمله برمیگردد و فعل جمله را به فاعل جمله مجددا برمیگرداند. به طور مثال میگوییم:


او خودش تمریناتش را انجام میدهد

آنها خودشان باید مراقب رفتارشان باشند

من به خودم در هرجایی که باشم احترام میگذارم

شما خودتان باید به رییس پاشخگو باشید


همانطور که میبینید تمام خودم خودشان خودش خودتان ضمایر انعکاسی هستند که برای جلوگیری از تکرار فاعل و یا تاکید بیشتر بر روی انجام دهنده فعل در جملات مورد استفاده قرار میگیرند

 

نقش ضمایر انعکاسی انگلیسی

ضمایر انعکاسی گرامر myself/himself/themselves ضمایری هستند که دو پسوند self و یا selves در انتهای آنها قرار داشته باشند. self و selves هر دئ به معنای “خود” می باشد و به ترتیب شکل مفرد و جمع این پسوند می باشند. این ضمایر کاربردی و پراستفاده هستند و زمانی از آنها استفاده میکنیم که فاعل و مفعول در جمله یک شخص یا شی باشد. برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:

مفعول                                 فعل                                     فاعل


I                                   respect                                    you


I                                   respect                                    him


I                                   respect                                 them


I                                   respect                           I(myself)


 

myself/himself/themselves در نقش مفعول

ضمایر انعکاسی در جملات نقش مفعولی دارند و جایگزین مفعول جمله میشود. مفعول میتواند مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:

She ordered an aubergine for herself (او برای خودش بادمجان سفارش داد)

Sara ordered an iced tea for herself (سارا برای خودش چای سفارش داد)


He pours a cup of coffee for himself (اون برای خودش قهوه میریزد)

John pours a cup of coffee for himself (جان برای خودش قهوه میریزد)


لیست ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی انگلیسی myself/himself/themselves
ضمایر انعکاسی انگلیسی myself/himself/themselves

ضمیر انعکاسی                                                                فاعل


I                                                                                myself


You                                                                           yourself


He/She/It                                                            him/her/itself


You                                                                      yourselves


We                                                                        ourselves


They                                                                   themselves


 

همانطور که میبینید ضمایر انعکاسی سه حالت مفرد و سه حالت جمع دارند. توجه کنید که ضمایر انعکاسی را با ضمایر فاعلی اشتباه نگیرید. برخی اوقات از ضمایر انعکاسی برای تاکید بیشتر استفاده میشود که در این صورت به راحتی میتوان آنها را حذف کرد و مشکلی برای معنای جمله به وجود نمی آید. به مثال های زیر توجه کنید:


I will do my exercises myself (من تمریناتم را خودم انجام میدهم)

You have done all homework yourself (تو تمام تکالیف رو خودت انجام داده ای)

They eat all the pizza themselves (آنها تمام پیتزا را خودشان خوردند)


مثال های ضمایر انعکاسی انگلیسی

 

                       مثال                                                                      ضمیر انعکاسی


Myself                                                           I respect myself wherever I am

من به خودم احترام میذارم هرجایی که هستم

I will go to the office myself

من خودم به شرکت خواهم رفت


Yourself/selves                                                      You should care about yourself

شما باید مراقب خودتان باشید


Him/Her/Itself                                                  She has to clean the table herself

او باید خودش میز رو تمیز کنه

He needs to pitch himself in the conference

او نیاز داره که (ایده های)خودش رو توی کنفرانس مطرح کنه


Ourselves                                                      We have bought a car ourselves

ما خودمون یک ماشین خریدیم


Themselves                                                    They will watch themselves in TV

آنها خودشان را در تلویزیون خواهند دید


سوالات متداول

ضمایر انعکاسی انگلیسی چیست؟

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی همان myself/yourself/himself/ourselves/themselves هستند

کاربرد ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی چیست؟

ضمایر انعکاسی برای جلوگیری از تکرار فاعل جمله و یا تاکید بیشتر روی فاعل مورد استفاده قرار میگیرد

ضمایر انعکاسی برای تاکید بر روی فاعل نیز استفاده می شوند؟

بله _ درصورتی که برای تاکید روی فاعل درجمله باشند در انتهای جمله خواهد آمد

معنای ضمایر انعکاسی زبان انگلیسی چیست؟

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی به معنای “خود” است به طور مثال: او خودش / تو خودت / من خودم / آنها خودشان

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

  • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
  • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید