آموزشگاه زبان تهران کمبریج اقدام به جمع آوری برنامه مراکز مجاز آیلتس در ایران کرده تا داوطلبین گرامی آزمون آیلتس برای ثبت نام آزمون آیلتس کار دشواری نداشته باشند.

بدیهی است که تمامی اطلاعات از وبسایت رسمی مراکز مجاز آیلتس اخذ شده و هرگونه تغییری از طریق وبسایت مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

جدول آزمون آیلتس مرکز آیلتس ایرسافام

نام مرکزنوع آزمونتاریخشهرقیمتثبت نام
ایرسافامAcademicتیر ۱۴۰۰,۲۶تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
ایرسافامAcademicمرداد ۱۴۰۰,۲تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
ایرسافامGeneralمرداد ۱۴۰۰,۲تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
ایرسافامAcademicمرداد ۱۴۰۰,۲اصفهان۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
ایرسافامGeneralمرداد ۱۴۰۰,۲اصفهان۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
ایرسافامAcademicمرداد ۱۴۰۰,۲مشهد۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
ایرسافامGeneralمرداد ۱۴۰۰,۲مشهد۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
ایرسافامAcademicمرداد ۱۴۰۰,۲کرمان۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
ایرسافامGeneralمرداد ۱۴۰۰,۲کرمان۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام

جدول آزمون آیلتس مرکز آیلتس عصر دین و دانش

نام مرکزنوع آزمونتاریخشهرقیمتثبت نام
عصر دین و دانشAcademicشهریور ۱۴۰۰,۲۰تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
عصر دین و دانشAcademicشهریور ۱۴۰۰,۲۰تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
عصر دین و دانشAcademicمهر ۱۴۰۰,۳تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
عصر دین و دانشGeneralمهر ۱۴۰۰,۳تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
عصر دین و دانشAcademicمهر ۱۴۰۰,۳مشهد۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
عصر دین و دانشGeneralمهر ۱۴۰۰,۳مشهد۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
عصر دین و دانشAcademicمهر ۱۴۰۰,۱۷تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
عصر دین و دانشAcademicمهر ۱۴۰۰,۱۷تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
عصر دین و دانشAcademicآبان ۱۴۰۰,۱تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام

جدول آزمون آیلتس مرکز آیلتس تهران

نام مرکزنوع آزمونتاریخشهرقیمتثبت نام
آیلتس تهرانAcademicمرداد ۱۴۰۰,۴تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
آیلتس تهرانGeneralمرداد ۱۴۰۰,۴تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
آیلتس تهرانAcademicمرداد ۱۴۰۰,۶تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
آیلتس تهرانGeneralمرداد ۱۴۰۰,۶تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
آیلتس تهرانAcademicمرداد ۱۴۰۰,۶تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
آیلتس تهرانGeneralمرداد ۱۴۰۰,۶تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
آیلتس تهرانAcademicمرداد ۱۴۰۰,۱۳تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
آیلتس تهرانGeneralمرداد ۱۴۰۰,۱۳تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
آیلتس تهرانAcademicمرداد ۱۴۰۰,۱۶تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام

جدول آزمون آیلتس مرکز آیلتس پارسیان

نام مرکزنوع آزمونتاریخشهرقیمتثبت نام
پارسیانAcademicتیر ۱۴۰۰,۲۶تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
پارسیانAcademicمرداد ۱۴۰۰,۳۰تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
پارسیانGeneralمرداد ۱۴۰۰,۳۰تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
پارسیانAcademicشهریور ۱۴۰۰,۲۵تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
پارسیانAcademicآبان ۱۴۰۰,۸تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
پارسیانGeneralآبان ۱۴۰۰,۸تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
پارسیانAcademicآذر ۱۴۰۰,۱۳تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام
پارسیانGeneralآذر ۱۴۰۰,۱۳تهران۶۱,۵۱۰,۴۰۰لینک ثبت نام